Förutsättningsskapande insatser för en attraktiv landsbygd

Land möter stad 2.0 skapar förutsättningar för att lokala företag i Råneåområdet ska kunna dra nytta av den samverkan mellan företag, organisationer, affärsutvecklingsnätverk och andra kontakter som sker i tätorten.  Projektet riktar sig till befintliga företag i Råneå med kringliggande byar, men också till verksamheter som kan vara lämpliga för nya etableringar. 

Land möter stad 2.0 syftar till att skapa fler arbetstillfällen i Råneå med omkringliggande byar, öka entreprenörsandan och därigenom attraktionskraften och ungas och barnfamiljers vilja att flytta till området. 

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Land möter stad 2.0 svarar upp mot fjorton av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projektperiod:
2020.0201-2021.03.31
Kontakt:
Oskar Hederyd
Samarbetsparter:
Företagarna (FR) i Råneå, Arbetsförmedlingen Luleå, NyföretagarCentrum Nord och lokala företag.
Finansiärer:
Leader Spira Mare via Jordbruksverket samt eget arbete.