Luleå Business Region upphandlar utbildningsleverantör för Kompetensstegen i Luleå. Detta är en av de insatser som ska göras under en treårsperiod med målet att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin konkurrenskraft genom ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och ökad koppling till offentlig sektor och akademi.

Luleå Business Region AB driver projektet Kompetensstegen i Luleå som är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen utbildningsinsatser som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering samt matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  • Luleå Business Region AB avser att upphandla leverantörer till nya utbildningsomgångar som bygger på erfarenheterna av pilotprojektet Framtidssäkrad kompetensförsörjning.

  • Luleå Business Region AB avser att avropa fysiska utbildningsinsatser för 2022.
  • Anbud avser samtliga kostnader för utbildningar (exkl. lokalhyra och förtäring).

  • Antal deltagare: 12–16 personer.

  • Antal utbildningsdagar: 4–6 dagar/insats under en period om max 4 månader. Vardera insatsen ska innefatta följande områden; nulägesanalys, medarbetarstrategi, Employer branding, rekrytering, erfarenhetsutbyte och nätverk för möjligheter till framtida affärer.

  • Luleå Business Region genomför urval av deltagande företag i samverkan med leverantören.

  • Innan uppdraget startar ska leverantören och beställaren ha förberedande möten om det slutliga upplägget för att skapa en gemensam syn på uppdragets karaktär och respektives ansvar i arbetet.

Tidplan

Utbildningsstart sker under våren 2022 i samråd mellan beställare och leverantör samt vid minst
12 anmälda deltagare.

Mer information

För information om omfattning, urval, krav och villkor ladda nedupphandlingsunderlaget.
Se ävenpolicydokumentet.

Svar och kontakt

Sänd ditt anbud per e-post till: anbud@luleabusiness.se
Frågor besvaras av Linda Björk, linda.bjork@luleabusiness.se

Sista dag för att lämna anbud: 2021-12-10.