Land möter stad som pågått mellan februari 2020 och maj 2021. Syftet var att nyttja upparbetade kontakter och metoder för att utveckla företagandet på landsbygden.

Åtta nya företag har startats i Råneåområdet

Inom loppet av tre år har åtta företag etablerat sig i Råneå älvdal och Vitådalen och variationen är stor. Det handlar om företag inom alltifrån besöksnäring till livsmedel, verkstad och småindustri. Tillsammans erbjuder de ett spektrum av servicelösningar som är nödvändiga för en levande landsbygd. Flera är underleverantörer till några av Luleå och regionens största företag.

Land möter stad var ett fortsättningsprojekt på det tidigare Stad och land – utvecklar lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar som genomfördes mellan 1 november 2017 och 31 december 2019. Syftet var att nyttja upparbetade kontakter och metoder för att utveckla företagandet på landsbygden. Med samma projektledare vid rodret kunde arbetet sömlöst fortsätta och vi har under det senaste året arrangerat digitala näringslivssamtal, överträffat målen i antal etablerade företag, medverkat till starten av ett tillväxtråd och arbetat med förutsättningarna att etablera en helt ny bransch i Luleå, med stora möjligheter till fler cirkulära affärsidéer – storskalig landbaserad fiskproduktion. Arbetet har skett i nära samarbete med Luleå kommun, näringsliv och främjandeorganisationer.

Ett nytt tillväxtråd för företag i Råneåområdet

Mellan 2017 och 2019 startades ett Tillväxtråd för företagare i Råneåområdet. Det låg under dåvarande Luleå Näringsliv AB och organiserades likt ett branschråd. Med skillnaden att Tillväxtrådet bestod av företag från olika branscher men med ett gemensamt syfte att verka för utveckling i det geografiska området runt Råneå. När branschråden 2020 kom att ligga under det nybildade medlemsägda bolaget Luleå Näringsliv hjälpte projektet Stad möter land till med att återigen formera arbetet i Tillväxtrådet och att rekrytera fler medlemmar till rådet. Den här gången med fokus på jämställdhet. Idag har rådet totalt 12 medlemmar, varav 5 är kvinnliga entreprenörer och 7 är manliga. Medlemmarna består av representanter från tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsbranschen, besöksnäring, byautveckling och har även två stadigvarande representanter från Luleå kommun.

Lokala företag växer i Råneå

Totalt har åtta företag startats och samtliga är idag bärkraftiga företag som får kontinuerligt stöd av Luleå Business Region. En stor del av arbetet handlar om att vara en väg in till Luleå kommun för att påskynda exempelvis bygglov, hantering av inkommande förfrågningar och markfrågor men också stötta kommunen att se lösningar som möjliggör företagsutveckling och för lokala företag att växa i Råneå. 

Luleå kommuns värmeverk i Råneå, som också kallas industrihuset, är en byggnad där det uppstod lediga lokaler då den kommunala verksamheten flyttade därifrån. Genom Land möter stad har två företag förlagt sin verksamhet i dessa lokaler och en tredje är under förhandling.

Företag som stöttats:Passion Laponie, resebyrå och guideverksamhet på fransk marknad
NFR AB, verksadsföretag med två delägare
Your Time, hälsovägledning och massage
Elitsas Grönsaker, odling
Råneå River, marknadsföring
S Wikström Entreprenad, plåtslageri
Berg Nord AB, markarbete och sprängning
KraftLars AB, elinstallation med inriktning vindkraft, kraftledningsteknik och tung industri
Werners Mekaniska, industriell tillverkning, 3D-skrivarteknik och vertikalodling
Robin Lindberg, odling och kombuchatillverkning

Från bostadsbyggande till storskalig landbaserad fiskproduktion

Förutom uppdraget att skapa kontaktytor mellan stad och landsbygd genom att tillhandahålla en väg in till affärsutvecklingsnätverk, främjarorganisationer och kommun så har ett mål också varit att öka inflyttningen till området genom näringslivsutveckling. Tillsammans med Luleå kommun och andra aktörer har projektledaren arbetat med att få igång bostadsbyggandet med resultatet att en lokal entreprenör beviljats markanvisning för en obebyggd tomt i centrala Råneå. 20 lägenheter ska byggas i Råneå.

Tillsammans med Hushållningssällskapet initierade Luleå Business Region etablering av en ny bransch - storskalig landbaserad fiskproduktion. En miljökonsekvensbeskrivning för en site i Sunderbyn, med Jämtön som reservsite är aktuell per andra kvartalet 2021. Landbaserad fiskproduktion är foodtech på hög nivå - utöver att skapa kvalitativt livsmedel skapar tillkommande sidoströmmar möjligheter för fler arbetstillfällen när foder- och fekalierester samlas upp istället för att spridas i ett vattendrag. Aktiv dialog med återförsäljare har skapats under projekttiden för Stad och Land 2.0 och intresset är högt.

Kvinnligt företagande och kvinnor i utvecklingsprojekt

Under projekttiden har stöd till kvinnor som som startar företag och företagarnätverk haft ett särskilt fokus. Aktuella branscher där kvinnor startat företag har varit besöksnäring och livsmedel och det coachande arbetet har bestått i att agera bollplank, stöd i framtagande av projektansökningar, företagsutveckling och entreprenörskap. 

Utveckling av lokalt livsmedelsanvändande i Råneåområdet

Inom ramen för Land möter stad, och i samarbete med Tillväxtrådet och Fembyarna, startades norra kommundelens första REKO-ring under 2020. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. 

I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. REKO-ring är ett sätt att skapa säljmöjligheter för det livsmedel som antingen odlas, eller förädlas i Råneåområdet. Ökade säljmöjligheter leder till ökade intäkter och lönsamhet, vilket är det bästa sättet att höja självförsörjningsgraden i ett område.

Utöver REKO-ring har projektet varit behjälpligt i att skapa relation mellan lokala jordbruk, livsmedelsproducenter och restauranger i Råneå och Töre. Det resluterade i att det nu serveras mer lokalproducerade produkter i Råneå än tidigare.

Utvecklingsmöjligheter för besöksnäring vid Hovlössjön

Hovlössjön, eller Storsjön, är en sjö i skogslandet i den absolut nordligaste delen av Luleå kommun. Områdets geografiska läge, ca fem kilometer söder om polcirkeln, och höga naturvärden gör det till ett intressant område för utveckling av besöksnäring. En swot-analys för besöksnäringsutveckling samt platsbesök gjordes under 2020.  Särskilda möjligheter för besöksnäringsverksamhet riktad till internationella målgrupper och investerare har identifierats. 

Nätverk och näringslivsevent

Parallellt med affärsutvecklingsarbetet i Råneå och Vitå älvdal har Land möter stad möjliggjort och underlättat nätverksbyggande inom det lokala näringslivet och skapat kontaktytor med aktörer och näringslivsfrämjare i centrala Luleå.  Detta har skett bland annat genom näringslivsluncher,  digitala näringslivssamtal och nätverksträffar.