För att navigera sig i en förändringsresa behöver man först förstå nuläget 

Under de senaste åren har vi sett en stor förändring i hur vi lever och vill leva våra liv. Dessa förändringar är till viss del påskyndade av Covid-19-pandemin och har lett till olika effekter beroende på vem du frågar. Både positiva och negativa. Undersökningar som gjorts under pandemin har visat att urbaniseringen nu inte längre sker på bekostnad av landsbygden, utan sker via invandring och nyfödsel. Man ser tendenser till att flyttströmmar har vänt och att de snarare leder ut från storstäderna i stället för in. Detta styrks av en undersökning bland unga vuxna där majoriteten önskar bo i en liten- eller medelstor stad snarare än en storstad. En annan undersökning visar att 38 % av storstadsbor i Sverige är positivt inställda till att flytta till Norrbotten eller Västerbotten för ett jobb. 

Pandemin har vänt upp och ner på gamla sanningar om att man måste bo och arbeta på samma plats. Hemarbete har gjort att det är möjligt att arbeta på distans. Detta öppnar upp för att man kan bo på en plats men samtidigt arbeta i en annan stad.

Utöver dessa nya möjligheter ställer de industrietableringar som sker i norra Sverige krav på att det ska ske en befolkningsökning i regionen. 

En levande stadskärna är en viktig del i att skapa attraktionskraft för en stad. Såväl för besökare som för befintliga och tilltänkta nya invånare. 

Stadskärnan kan liknas vid ett skyltfönster för staden och därför är det viktigt att den är livskraftig. Att hålla stadskärnan levande innebär utmaningar. Ändrade vanor, behov och beteenden när det kommer till nyttjandet av stadskärnan, innebär att arbetet med att skapa attraktionskraft handlar om konstant utveckling för att bemöta de nya förutsättningarna. 

I varje förändrings-, förbättrings-, och utvecklingsresa är det viktigt att veta vad utgångspunkten är. För att navigera sig igenom en förändringsresa behöver man först förstå nuläget för att därifrån planera rutten vidare. Som ett led i detta har Luleå Business Region genomfört en nulägesanalys med fokus på handeln i Luleås stadskärna. 

Ta del av hela rapporten

Ladda ner Nulägesanalys Luleås stadskärna 2022 här.