Omställningen är en drivkraft

1 070 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige under kommande decennier, varav 700 miljarder i Norrbotten. Bakom investeringarna återfinns såväl nya som befintliga företag som på olika sätt, och med gröna förtecken, tar kraftfulla steg från fossila och ändliga värdekedjor till förnybara och cirkulära.

Med stora förväntningar från konsumentled, internationella överenskommelser och regelverk samt nya teknologier, har en stor och växande marknad snabbt etablerat sig. Med en stark industriell prägel, stort know-how, närhet till råvaror och energi samt god logistik och närhet till en europeisk och global marknad, har Norra Sverige blivit en utpekad geografi för industriell omställning.

Situationen är sensationell och innebär stora möjligheter lokalt, regionalt och nationellt, men också i en global kontext då industrierna som vänder sig till norra Sverige på ett kraftfullt sätt bidrar till ett minskat klimatavtryck. Omställningen kommer innebära en kraftigt ökad elanvändning och ett ökat effektbehov, vilket ställer krav på omfattande elektrifiering och förstärkt kapacitet. Med korta tidshorisonter och stor efterfrågan är en accelererad elektrifiering och smart energioptimering ett måste.

Genom att förstärka elnätsinfrastrukturen säkerställs inte bara omställning i nya och befintliga industrier, samhället som helhet ökar sin kapacitet att ställa om. Och att göra det i linje med Agenda 2030, särskilt målsättningarna: Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen.

Position paper: Elektrifiering

En av de största riskerna är tillgången till grön fossilfri energi. I de flesta frågor görs ett dedikerat arbete för att öka kapaciteten, men kraftförsörjning samt dess ledtider är en stor risk som stänger dörrar för de många investeringar som avser att etablera sig i norra Sverige.

Vi ser en stor möjlighet i att säkra investeringar genom ett fördjupat kunskapsutbyte och fortsatt dialog. I vårt position paper lyfter vi identifierade problem, lösningar och dess värde.  Ta del av det i sin helhet här.