Det som händer i omvärlden påverkar Luleå. Därmed också näringslivets utveckling och förutsättningar för tillväxt. Trender, händelser, policys och beslut påverkar oss – från det globala till det lokala – i större eller mindre skala. För att förbättra förutsättningarna för näringslivsutvecklingen och ge näringslivet en möjlighet till större förutsägbarhet att göra rätt strategiska val behöver vi vara á jour med utvecklingen i vår omvärld.

Vi behöver bevaka trender, identifiera de stora frågorna, analysera händelser och bygga upp en större kunskap om de frågor och ämnen som på olika sätt påverkar vår vardag och verklighet. Vi skapar en beredskap för framtiden och står bättre rustade för snabbt skiftande omvärldsfaktorer och möjligheten att påverka omvärlden med vårt näringslivserbjudande. Vi skapar då en större rådighet att fortsätta öka vår attraktivitet och konkurrenskraft.

Sex teman

Politiska ambitioner och samhälleliga strömningar formar en agenda som vandrar mellan olika geografiska skalor. För oss i Luleå och vår närmaste region är det framförallt en nationell och europeisk agenda som vi behöver förhålla oss till. Med ett starkt erbjudande från vår geografi kan vi i vår tur påverka även dem. Trots att frågorna är många, nya kommer till och andra lägger sig som vilande, finns ämnesområden som inte bara har hög prioritet just nu utan också imorgon. Vilka vi behöver fördjupa oss i för att stärka vårt erbjudande och öka näringslivets förmåga att matcha de krav, behov och förväntningar som omvärlden adresserar oss och de som för oss är avgörande för tillväxt.

Genom nedanstående teman tar Luleå Business Region tillsammans med näringslivet och kommunen ett kunskapssteg som ökar vår förståelse och öppnar upp för nya tankesätt och affärsmodeller. I vår samverkan, i våra projekt och i vår dialog med näringslivet följer vi utvecklingen, spanar framåt och fördjupar oss löpande för att stärka vår attraktivitet och konkurrenskraft. Inte bara idag utan också imorgon.

Klimat, hållbarhet och Agenda 2030

Medvetenheten i samhället om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser är stor och politiken lokalt, regionalt, nationellt och internationellt driver utvecklingen mot en fossilfri och mer hållbar framtid. Konsumenters efterfrågan på spårbarhet, minskad klimatbelastning och hållbara lösningar växer och producenter stärker sina konkurrensfördelar genom nya gröna affärsmodeller och erbjudanden. De politiska ambitionerna driver utvecklingen än snabbare genom avsiktsförklaringar, färdplaner, redovisningskrav på verksamheters klimatpåverkan. Med de Globala målen och Agenda 2030 har en ny hållbar spelplan befästs där samarbete och samverkan mellan privat och offentligt är vägen framåt.  Ett arbete som också Luleås översiktsplan belyser.

Infrastruktur och tillgänglighet 

Tillgänglighet är avgörande för näringslivet och möjligheten att resa kort och långt är viktigt för att bibehålla och utveckla våra lokala och regionala styrkor. Resmönster, beteenden, produkterna och möjligheterna att ta sig från A till B på ett effektivt och attraktivt sätt är en ständigt närvarande fråga som måste bevakas och försvaras. En tillförlitlig, robust och effektiv möjlighet att ta sig till och från Luleå är ett måste för vår konkurrenskraft och attraktivitet. Vi vill kunna exportera våra produkter och tjänster, bjuda in besökare, locka fler talanger till Luleå och bygga en starkare arbetsmarknad.  

Självförsörjning i stad och land

Sverige är ett importberoende land men av den anledningen också ett sårbart land. Livsmedel, drivmedel, insatsvaror till produktion och läkemedel är några av de varor som varje dag får näringsliv och samhälle att fungera. Ambitionerna att skapa redundans, minska sårbarheter, minska transporter och säkerställa tillgång är en växande fråga som synliggör både möjligheter och utmaningar för Luleå och regionen. Med en stark råvarubas inom ex. energi, skog, god vattentillgång, en innovativ industri och nytänkande företag finns stora möjligheter att frågan om självförsörjning kan stärka Luleås näringslivserbjudande.

Kompetensförsörjning 

Talanger, invånare och arbetskraft är avgörande för näringslivet och dess möjlighet att växa.  Därmed också kommunens möjligheter att säkerställa en god service, förvaltning och utveckling, genom fler skatteintäkter och kompetenser. Med en åldrande befolkning, begränsad inflyttning, gles arbetsmarknadsstruktur och vissa fall långa avstånd till marknader och konkurrenter är frågan kring kompetensförsörjning för Luleå och regionen avgörande. Också för ett lokalt och regionalt näringsliv med potential, know-how och vilja att växa. Frågan är regional och kräver flexibilitet och samarbete inom arbetsmarknadsregionen. Särskild vikt ligger i de utmaningar som situationen med Covid-19 inneburit och dess efterföljande konsekvenser.

Investeringar och etableringar

För tillväxt, branschbredd och arbetstillfällen är nya investeringar företagsetableringar viktigt för hela regionen. De ger en näringslivsdynamik och attraktivitet som leder till nya affärer i det lokala näringslivet. Etablerings- och investeringsperspektivet inringar både de som vill komma till Luleå och det befintliga som vill växa i Luleå och är båda viktiga för tillväxt. För att öka investeringsviljan och lyckas locka etableringar krävs insatser som inte bara berättar om geografins möjligheter utan också arbete i frågor som handlar om handlar om marktillgång, planberedskap och en större förutsägbarhet i frågan om Luleå och regionens potential som etableringsort.

Jämställdhet och inkludering

I linje med kompetensförsörjning och företagsutveckling måste aspekter som jämställdhet, mångfald och inkludering inringas. Ett jämställt och inkluderande näringsliv är ett attraktivt och konkurrenskraftigt näringsliv där fler perspektiv, kompetenser, idéer får plats och skapar nya affärsmöjligheter, en bredare rekryteringsbas och en säkrad kompetensförsörjning för framtiden. Frågan om jämställdhet och inkludering handlar om att bredda dagens näringsliv och att möta framtiden.