Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som började gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersatte Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

Varifrån vi får dina uppgifter och vilka uppgifter vi behandlar
Du har antingen själv lämnat uppgifter till oss eller så har vi inhämtat information om dig via allmänt tillgängliga källor, till exempel Bolagsverket och Skatteverket. Vi har då samlat in uppgift om företagsnamn, bransch och bolagsform, namn, e-postadress, roll, besöks- och postadress till bolaget, telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund
Kontakt med dig sker inom ramen för vårt berättigade intresse att uppnå en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling i Luleå och regionen.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas tills vidare eller till dess att du meddelar att du inte önskar ha kontakt med oss.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig.

Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss avseende dina personuppgifter kan du kontakta oss på Luleå Business Region eller vårt dataskyddsombud.

Offentlighetsprincipen

Allmänna handlingar och sekretess
Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. Det gäller alla handlingar förutom handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.

Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig.

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon begär det.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Lagen finns för att värna om integriteten för de aktörer som av olika anledningar skickar in handlingar till en myndighet.

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång någon begär ut en handling. Din handläggare gör därför alltid en sekretessbedömning av de handlingar som begärs ut. Enligt lagen får vi inte lämna ut information som kan orsaka ekonomisk skada för en enskild part. Detta gäller uppgifter kring en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat. Vi får inte lämna ut uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden som rör samarbetsparter till de organisationer som är föremål för vår verksamhet. Det innebär att om du har en affärsförbindelse med en organisation som får finansiering från oss, så kommer vi att sekretessbelägga sådana uppgifter om dig. Det här gäller oavsett om det finns risk för ekonomisk skada eller inte.

På Regeringskansliets webb hittar du mer information om offentlighetsprincipen.