Fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel

Med inspiration från arbetsmodellen i affärsutvecklingsprojektet Land möter stad 2.0 inleder Luleå Business Region under våren 2022 en liknande satsning i södra Luleå. Projektet som heter Sörbyarna – fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel syftar till att inspirera fler att starta och utveckla sitt företagande på landsbygden. 

Målet med projektet är att samordna insatser så att de lokala företagen i Sörbyarna kan samverka med tätortens företag samt aktivt stötta utveckling i befintliga företag och nyföretagande.

Projektet består i att:

  • Upprätta ett lokalt Tillväxtråd
  • Stötta affärsrelationer mellan stad och landsbygd
  • Arrangera nätverksträffar
  • Utveckla mentorskap mellan större och mindre företag
  • Stötta nya företag tillsammans med NyföretagarCentrum
  • Arbeta för ökat deltagande i aktiviteterna av kvinnor som har affärsidéer
  • Erbjuda kompetenshöjande utbildningar inom kommunikation och marknadsföring
  • Särskilt stötta gröna näringarna och besöksnäringen
  • Utreda möjligheter till nyetableringar eller företag som vill utvidga sin verksamhet i södra kommundelen