Med inspiration från arbetsmodellen i affärsutvecklingsprojektet Land möter stad 2.0 startade Luleå Business Region under våren 2022 en liknande satsning i södra Luleå. Projektet Sörbyarna – fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel syftade till att inspirera fler att starta och utveckla sitt företagande på landsbygden, men också att samordna insatser och aktivt stötta utveckling i befintliga företag och nyföretagande.

 

Ta del av rapporten

=> Nulägesanalys Luleås sörbyar

Projektet bestod i att:
  • Upprätta ett lokalt Tillväxtråd
  • Stötta affärsrelationer mellan stad och landsbygd
  • Arrangera nätverksträffar
  • Utveckla mentorskap mellan större och mindre företag
  • Stötta nya företag tillsammans med NyföretagarCentrum
  • Arbeta för ökat deltagande i aktiviteterna av kvinnor som har affärsidéer
  • Erbjuda kompetenshöjande utbildningar inom kommunikation och marknadsföring
  • Särskilt stötta gröna näringarna och besöksnäringen
  • Utreda möjligheter till nyetableringar eller företag som vill utvidga sin verksamhet i södra kommundelen